ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN KONIJNENBURG B.V.

Gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissement-Rechtbank te Amsterdam d.d 15-06-2012, nr. 12-55

Versie 2023-01 d.d. 01032023
_____________________________________________________________________________________________________________________

1. Toepasselijkheid

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen KONIJNENBURG en haar klanten, alsmede op alle offertes, resp. door de koper verstrekte opdrachten met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de klant, van welke aard dan ook. Onder overeenkomsten wordt uitdrukkelijk ook de overeenkomst verstaan die tussen de koper en KONIJNENBURG op afstand tot stand komt. Afwijkingen van de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden zelf binden KONIJNENBURG eerst nadat deze schriftelijk aan de koper zijn bevestigd. Op het moment van totstandkoming van een overeenkomst wordt de koper geacht akkoord te gaan met de uitsluitende toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden; hetzelfde geldt voor de door de koper verstrekte nadere opdrachten, zowel mondeling, telefonisch, per e-mail of op enige andere wijze verstrekt, zodat een extra schriftelijke bevestiging door KONIJNENBURG niet noodzakelijk is.

2. Offertes

1. Al haar aanbiedingen, zowel mondeling als schriftelijk, zijn vrijblijvend en gebaseerd op de bij de aanvraag door haar klanten per e-mail schriftelijk verstrekte gegevens. 

2. AlIe bij een offerte verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn voor KONIJNENBURG slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd. KONIJNENBURG is niet verplicht detailgegevens te verstrekken tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3. Alle bij de offertes verzonden brochures, foto’s, prijslijsten en alle daarbij verstrekte technische gegevens in de vorm van tekeningen, ontwerpen, modellen, monsters e.d., alsmede alle andere schriftelijke stukken blijven, intellectueel eigendom van KONIJNENBURG. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het de koper uitdrukkelijk verboden om dergelijke informatie te kopiëren en/of door derden te laten gebruiken en/of door te verkopen. Het gebruik van deze informatie dient beperkt te blijven tot eigen gebruik in het kader van de offerte en de eventueel verstrekte opdracht. Bij een geconstateerde schending op dit artikel verbeurt de koper een direct opeisbare boete van € 5.000 ineens en voorts een boete van € 500,– per dag dat de schending voortduurt.

4. De aangeboden prijzen gelden slechts voor de aangeboden hoeveelheden.

5. Indien geen voorafgaande schriftelijke aanvaarding van een bestelling heeft plaatsgevonden, komt de koopovereenkomst tot stand doordat KONIJNENBURG geheel of gedeeltelijk voldoet aan een verzoek tot levering aan de koper, dan wel doordat KONIJNENBURG aan een om levering verzocht hebbende koper een factuur zendt.

6. Voor fouten en afwijkingen van afbeeldingen, tekeningen en vermeldingen van maten en gewichten, alsmede alle andere specificaties die voorkomen in advertenties of reclamemateriaal en bij aanbiedingen of/en orderbevestigingen is KONIJNENBURG niet aansprakelijk.

3. De overeenkomst

1. Een overeenkomst komt eerst tot stand op het moment dat KONIJNENBURG de order of enige wijziging op de order uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd.

2. Eventuele later gemaakte aanvullingen en/of wijzigingen alsmede (mondelinge) toezeggingen van KONIJNENBURG of haar vertegenwoordigers, agenten of andere tussenpersonen zijn slechts bindend indien KONIJNENBURG deze schriftelijk heeft bevestigd door een daartoe bevoegde persoon.

3. Voor leveringen of werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging werd verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

4. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de koper voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.

5. KONIJNENBURG is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren van de koper zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen zal worden voldaan.

6. KONIJNENBURG is bevoegd om voor een juiste uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen. Zo mogelijk overlegt KONIJNENBURG hieromtrent met de klant. De kosten van het inschakelen van derden komen voor rekening van de klant.

7. Indien de koper de gesloten overeenkomst wenst te wijzigen of te annuleren, dan is hij gehouden alle schade, waarin begrepen gederfde winst en alle kosten voortvloeiende uit de wijziging of annulering aan KONIJNENBURG te vergoeden.

4. Overmacht

1. Onder overmacht wordt te dezen verstaan; Elke van de wil van KONIJNENBURG onafhankelijke, c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de koper niet van KONIJNENBURG kan worden verlangd. Onder “overmacht” wordt in ieder geval begrepen: werkstaking, bovenmatig (ziekte)verzuim van het personeel, transportmoeilijkheden, onvoldoende toevoer van grondstoffen/onderdelen, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in- en uitvoerverboden, contingenteringen, bedrijfsstoringen bij de (toe)Ieverancier(s), alsmede wanprestatie bij de (toe)leverancier(s) waardoor KONIJNENBURG de verplichtingen jegens de koper niet (meer) kan nakomen.

2. Indien naar oordeel van KONIJNENBURG de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, heeft KONIJNENBURG het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.

3. Is naar oordeel van KONIJNENBURG de overmachtssituatie van blijvende aard, dan kunnen de partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen. Tot enige schadevergoeding, van welke aard dan ook, is KONIJNENBURG niet verplicht.

4. KONIJNENBURG is gerechtigd betaling te vorderen voor de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmacht-veroorzakende omstandigheid is gebleken.

5. Prijzen

1. Tenzij een bindende aanbiedingstermijn geldt is elke prijsopgave vrijblijvend.

2. Tenzij anders vermeld zijn de prijzen:

– gebaseerd op de tijdens de offerte- respectievelijk orderdatum 

geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale- en

overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en andere kosten;

– gebaseerd op levering af fabriek/magazijn aan een nader door de 

koper op te geven bestemmingsplaats, tenzij schriftelijk anders 

overeengekomen en onverlet het in art. 6.2 bepaalde;

– exclusief BTW en andere rechten;

– vermeld in EURO’S.

3. Tenzij anders overeengekomen geldt een minimale orderwaarde van EURO 50,- (vijftig) netto.

4. In geval van verhoging van een of meer kostprijsfactoren en in het bijzonder verandering van wisselkoers van de EURO tegenover de voor de overeenkomst toepasselijke buitenlandse valuta, is KONIJNENBURG gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig aan te passen.

6. Transportkosten en transportrisico

1. De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt indien geen nadere aanwijzing door de koper aan KONIJNENBURG is verstrekt, door KONIJNENBURG als goed koopman bepaald. Eventuele specifieke wensen van de koper inzake verpakking en/of transport, waaronder mede wordt verstaan verplaatsing binnen het bedrijfsterrein, worden slechts uitgevoerd indien de koper de kosten hiervan vergoedt.

2. Het transport van goederen geschiedt in beginsel voor risico van de koper.

3. Voor orders met een factuurwaarde lager dan EURO 500 excl. BTW zal KONIJNENBURG EURO 25 aan behandelingskosten in rekening brengen, tenzij anders overeengekomen.

7. Levering en levertijd

1. Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering af fabriek/ magazijn.

2. De overeengekomen levertijd c.q. termijn voor levering vangt aan op de dag dat KONIJNENBURG de beschikking heeft over alle noodzakelijke gegevens en bescheiden. Als tijdstip van levering onverminderd het bepaalde bij art. 16 geldt het moment dat de goederen worden uitgeladen/gelost (de feitelijke overdracht). Voor alle leveringen gelden de gekozen Incoterms (laatste editie).

3. De koper is verplicht het geleverde c.q. de verpakking uiterlijk een werkdag na levering op eventuele tekorten (manco’s) of beschadigingen te controleren, of deze controle uit te voeren binnen tien dagen na haar mededeling dat de goederen ter beschikking van de koper staan. De koper dient de bij de aflevering geconstateerde tekorten en/of beschadigingen uiterlijk een werkdag na levering aan KONIJNENBURG schriftelijk te melden, bij gebreke waarvan KONIJNENBURG gerechtigd is om reclames dienaangaande niet in behandeling te nemen.

4. KONIJNENBURG is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties) welke afzonderlijk kunnen worden gefactureerd. De koper is dan verplicht te betalen overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 van deze voorwaarden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

5. Indien de goederen niet binnen tien dagen na kennisgeving van levering worden afgenomen of in geval van afroepcontracten de overeengekomen afroeptermijn door de koper niet in acht is genomen, is KONIJNENBURG gerechtigd de betreffende goederen te factureren terwijl vanaf dat moment deze volledig voor rekening en risico van de koper worden opgeslagen.

6. Overeengekomen Ievertijden gelden immer bij benadering. Indien de overeengekomen tijd van levering is overschreden, is de koper bevoegd om KONIJNENBURG bij aangetekende brief een redelijke nadere termijn voor levering te stellen.

7. Zodanige overschrijding geeft de koper niet het recht de bestelling te annuleren of de ontvangst of betaling der goederen te weigeren, noch verplicht dit KONIJNENBURG tot enigerlei vergoeding aan de koper, noch tot levering uit voorraad, indien gekocht is op aanvoer van de fabriek.. Voor speciaal bestelde producten met een lange levertijd, specifieke toepassing of vereiste keuringen geldt een termijn, welke in verhouding dient te staan tot de complexheid en de Ievertijd van het product.

8. Garantie, service en reclames

1. KONIJNENBURG garandeert geleverde nieuwe producten gedurende de periode van drie maanden na levering of verzending, d.w.z. dat hij alle onderdelen waaraan gedurende die termijn, uit hoofde ondeugdelijke constructie, enig gebrek mocht ontstaan, kosteloos zal herstellen, ofwel door andere zal vervangen (zulks ter keuze aan KONIJNENBURG), mits zodanig gebrek terstond na de ontdekking en in ieder geval binnen dit artikel gestelde termijnen schriftelijk te zijner kennis wordt gebracht en, voor zover KONIJNENBURG dit wenst, het betrokken onderdeel terstond vrachtvrij wordt opgezonden.

2. De hierboven vermelde garantie met betrekking tot herstel of het gratis leveren van een nieuw onderdeel omvat geen eventuele wettelijke heffingen op het gratis te verschaffen onderdeel, alsmede invoerrechten en omzetbelasting; deze komen voor rekening van de koper.

3. Gebreken aan geleverde goederen kunnen uitsluitend ter beoordeling van KONIJNENBURG hetzij hersteld dan wel door een nieuwe levering worden vervangen indien de gebreken naar oordeel van KONIJNENBURG of dat van de fabrikant te wijten zijn aan constructiefouten, de gebruikte materialen of de uitvoering waardoor deze voor de koper onbruikbaar zijn ter zake van de betreffende bestemming der goederen. Slijtagedelen, zoals bijvoorbeeld loopvlakken van wielen en lagers vallen niet onder deze garantie

4. Indien de koper niet binnen zeven werkdagen na levering c.q. oplevering van goederen wegens gebreken per e-mail schriftelijk en onder vermelding van alle relevante details bij KONIJNENBURG heeft gereclameerd wordt hij geacht de goederen te hebben aanvaard. Indien de koper reclameert moet hij de goederen in onveranderde staat laten totdat KONIJNENBURG de klachten heeft kunnen onderzoeken.

5. Retourzendingen worden door KONIJNENBURG alleen aanvaard, indien:

a) KONIJNENBURG zich voorafgaand schriftelijk akkoord heeft verklaard;

b) dit Franco KONIJNENBURG geschiedt, tenzij anders overeen- gekomen;

c) dit voorraad- of standaardmaterialen betreft en

d) de levering niet langer dan zes weken terug heeft plaatsgevonden, tenzij anders overeengekomen.

6. Indien KONIJNENBURG buiten het eigen bedrijf reparatie of onderzoek dient te verrichten is KONIJNENBURG gerechtigd de reis- en verblijfskosten aan de koper in rekening te brengen, alsmede eventuele transportkosten en de kosten van de te gebruiken apparatuur, alsmede alle overige aan het onderzoek en de reparatie gerelateerde kosten. Onderzoek en reparatie vindt in beginsel plaats binnen ons bedrijf en wel tijdens de normale werkuren. Indien blijkt dat de ter onderzoek of reparatie aangeboden goederen geen gebreken vertonen zijn alle gemaakte kosten voor rekening van de klant.

7. Alle aanspraken op reparatie of vervanging vervallen indien de koper zelf wijzigingen of reparaties aan het geleverde verricht of laat verrichten dan wel het geleverde niet nauwkeurig gebruikt volgens de eventueel bijgeleverde voorschriften of op andere wijze onoordeelkundig behandelt, gebruikt of voor andere doeleinden gebruikt dan de daaraan gegeven oorspronkelijke bestemming.

8. Niet-nakoming door de koper van een van diens verplichtingen ontheft KONIJNENBURG van zijn verplichtingen uit dit artikel.

9. Afgezien van de verplichting uit het eerste lid van dit artikel, is KONIJNENBURG tot geen enkele schadevergoeding gehouden. Evenmin is KONIJNENBURG aansprakelijk voor schade of letsel, toegebracht aan zaken of personen tijdens de werkzaamheden bij de koper op grond van de verplichtingen uit dit artikel.

9. Toleranties met betrekking tot product en hoeveelheid

1. Met betrekking tot producten waarvan materiaal – of plaatdikte zijn opgegeven is KONIJNENBURG een tolerantie van tot 10 (tien) % naar boven of naar beneden toegestaan.

2. Met betrekking tot onder- dan wel overlevering van spuit-, giet- of draaiwerken is KONIJNENBURG een tolerantie van tot 10 (tien) % naar boven of naar beneden toegestaan.

3. Voor de toelaatbare afwijkingen met betrekking tot maten dan wel hardheden wordt verwezen naar voor de betreffende artikelen internationaal vastgestelde normen, een en ander voor zover bij de aanbieding niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken en voor zover niet schriftelijk een speciale specificatie is overeengekomen.

4. Eventueel door de koper of namens hem aan KONIJNENBURG ter beschikking te stellen onderdelen, die op, in of aan het door KONIJNENBURG te vervaardigen product moeten worden aangebracht, dienen aan KONIJNENBURG in de benodigde hoeveelheid met een toeslag van tien% (indien geen ander percentage is overeengekomen) tijdig, doch in ieder geval binnen 14 dagen na opdracht, gratis en Franco aan KONIJNENBURG te worden geleverd. KONIJNENBURG erkent geen enkele aansprakelijkheid voor de aldus aan KONIJNENBURG ter beschikking gestelde onderdelen of andere goederen noch voor de kwaliteit en voor de goede toepasbaarheid daarvan en mag er, zonder enig onderzoek, van uitgaan dat deze onderdelen op of aan het in opdracht te vervaardigen product toepasbaar zijn.

10. Technische gegevens

1. Door KONIJNENBURG verstrekte afbeeldingen, tekeningen, monsters en gegevens over maten, gewichten, draagvermogens, chemische bestendigheid en overige technische specificaties zijn in hoofdzaak ontleend aan opgaven van de door ons vertegenwoordigde fabrikanten en leveranciers. Deze gegevens zijn slechts bindend, indien dat door KONIJNENBURG expliciet als zodanig is aangegeven.

2. Opgegeven draagvermogens van wielen gelden bij statische belasting en houden geen verband met de rolweerstand.

3. KONIJNENBURG behoudt zich het recht voor de goederen in gewijzigde constructie te leveren, mits het gebruiksdoel van de goederen hierdoor niet wordt aangetast.

4. Afwijkingen van verstrekte gegevens, dan wel gewijzigde constructies als in dit artikel bedoeld, geven geen recht op reclamatie of ontbinding van de overeenkomst.

11. Intellectuele eigendomsrechten van derden

1. In geval van fabricage van artikelen naar tekeningen, monsters, modellen of andere aanwijzingen in de ruimste zin des woords, door KONIJNENBURG van haar opdrachtgever ontvangen, of via hem van derden, neemt haar opdrachtgever de volledige garantie op zich dat door de vervaardiging en/of levering van die artikelen geen octrooi, merkengebruiksrechten, handelsmodellen of enig ander recht van derden wordt aangetast en vrijwaart haar opdrachtgever KONIJNENBURG tegen alle eventueel jegens KONIJNENBURG geldend te maken aanspraken.

2. Indien een derde op grond van enig recht, tegen de vervaardiging en/of levering bezwaar maakt, is KONIJNENBURG uitsluitend op grond daarvan gerechtigd terstond de vervaardiging en/of levering te staken en vergoeding van gemaakte kosten te verlangen, onverminderd haar aanspraken op eventuele verdere schadevergoedingen jegens haar opdrachtgever zonder dat KONIJNENBURG zelve tot enige schadevergoeding jegens hem is gehouden. KONIJNENBURG is verplicht de opdrachtgever terstond in kennis te stellen van de bij KONIJNENBURG binnengekomen bezwaren door derden tegen de vervaardiging en/of levering van het betreffende artikel.

12. Aansprakelijkheid

1. Behoudens bepalingen van dwingend recht is KONIJNENBURG niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerend of onroerend goed, dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden. De wederpartij is verplicht KONIJNENBURG te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schade en interesten, welke voor KONIJNENBURG mochten ontstaan als direct gevolg van vorderingen van derden op KONIJNENBURG ter zake van voorvallen, daden of nalatigheden, waarvoor KONIJNENBURG ingevolge deze voorwaarden tegenover de wederpartij niet aansprakelijk is. Met inachtneming van het elders in dit artikel gestelde, is KONIJNENBURG in ieder geval niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van het geleverde of door het gebruik daarvan, voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is. Tevens is KONIJNENBURG niet aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door een gebrek in haar product indien doch niet-limitatief:

a. KONIJNENBURG het product niet in het verkeer heeft gebracht;

b. het, gelet op de omstandigheden, aannemelijk is dat het gebrek dat de schade heeft veroorzaakt, niet bestond op het tijdstip waarop KONIJNENBURG het product in het verkeer heeft gebracht, dan wel dit gebrek later is ontstaan;

c. het product noch voor de verkoop of voor enige andere vorm van verspreiding met een economisch doel voor KONIJNENBURG is vervaardigd, noch is vervaardigd of verspreid in het kader van de uitoefening van haar bedrijf;

d. het gebrek een gevolg is van het feit dat het product in overeenstemming is met dwingende overheidsvoorschriften;

e. het op grond van de stand van de wetenschappelijke en technische kennis op het tijdstip waarop KONIJNENBURG het product in het verkeer bracht, onmogelijk was het bestaan van het gebrek te ontdekken;

f. waar het de fabrikant van een onderdeel betreft, het gebrek is te wijten aan het ontwerp van het product waarvan het onderdeel een bestanddeel vormt, dan wel aan de instructies die door de fabrikant van het product zijn verstrekt.

2. Aansprakelijkheid van KONIJNENBURG wordt (mede) beperkt door de maximale hoogte van haar product-, bedrijfsschade- en transportverzekeringen. Behoudens het elders in dit artikel gestelde, is schade veroorzaakt door KONIJNENBURG aan de wederpartij (bedrijfsschade) te allen tijde beperkt tot de netto-factuurwaarde van het geleverde. Een schriftelijke afwijzing door de betreffende assuradeur van de geclaimde schade vormt volledig bewijs.

3. Voldoening aan de geldende garantie-/reclamatieverplichtingen en/of betaling van de vastgestelde schade door KONIJNENBURG en/of haar assuradeur(en) wordt aangemerkt als enige en algehele schadevergoeding. Voor het overige vrijwaart haar wederpartij KONIJNENBURG uitdrukkelijk en volledig.

4. KONIJNENBURG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die mocht ontstaan door schending van octrooien, licenties en/of andere intellectuele eigendomsrechten van derden als gevolg van gebruik van, door of namens de koper verstrekte gegevens zoals tekeningen, modellen en dergelijke in de meest ruime zin. Indien KONIJNENBURG in de met de opdrachtgever gesloten schriftelijke overeenkomst dan wel in haar opdrachtbevestiging verwijst naar technische, veiligheids-, kwaliteits- en/of andere voorschriften, die betrekking hebben op producten, wordt opdrachtgever geacht deze te kennen, tenzij hij KONIJNENBURG per e-mail schriftelijk onverwijld van het tegendeel in kennis stelt. Alsdan zal KONIJNENBURG hem over deze voorschriften nader informeren. Opdrachtgever verplicht zich te allen tijde zijn afnemers schriftelijk in kennis te stellen van bovengenoemde voorschriften.

5. Indien KONIJNENBURG bij de montage en/of het bedrijfsgereed maken behulpzaam is, zonder dat dit in de opdracht is vermeld, geschiedt zulks op verzoek en voor rekening en risico van de opdrachtgever.

6. Door het enkel in ontvangst nemen van de geleverde goederen door of namens de wederpartij, is KONIJNENBURG gevrijwaard tegen alle eventuele aanspraken van de wederpartij en/of van derden tot betaling van schadevergoeding, ongeacht de schadeoorzaak, behoudens voldoening aan de garantieverplichting.

7. Ter zake van verstrekte adviezen is KONIJNENBURG slechts aansprakelijk voor normaliter vermijdbare en/of voorzienbare tekortkomingen daarin, doch ten hoogste tot een bedrag van de bedongen adviesvergoeding.

8. Indien KONIJNENBURG de goederen elders dient in te kopen zullen de eventuele op die transactie toepasselijke (contract)bepalingen ook gelden jegens de wederpartij, indien en voor zover KONIJNENBURG zich hierop kan beroepen.

9. Behoudens het geval dat er sprake is van opzet of grove schuld van KONIJNENBURG zelf en behoudens haar garantieverplichtingen is KONIJNENBURG nimmer aansprakelijk voor enige schade van de opdrachtgever, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade, dan wel schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden.

13. Betaling

1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto te geschieden zonder enige korting of schuldvergelijking, middels storting of overmaking op een door KONIJNENBURG aangewezen bankrekening binnen 30 dagen na factuurdatum. De op haar bankafschriften aangegeven 

valutadag is bepalend en wordt derhalve als betaaldag aangemerkt.

2. Indien de afnemer niet tijdig betaalt, is hij zonder verdere ingebrekestelling minimaal EURO 50,- (vijftig) buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Daarnaast staat het KONIJNENBURG vrij een rente in rekening te brengen gelijk aan een half procent boven de wettelijke handelsrente per maand of per gedeelte van de maand welke als hele maand wordt beschouwd, daarvan over het factuurbedrag, gerekend vanaf dertig dagen na factuurdatum, alsmede aanvullende invorderingsregistratiekosten van Euro 40,- (veertig)

3. ledere betaling van de koper strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde interest alsmede van de door KONIJNENBURG gemaakte invorderingskosten en/of administratie- kosten en wordt daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.

14. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door KONIJNENBURG geleverde goederen, ook als deze volgens de overeenkomst op de locatie van de koper of diens opdrachtgever door KONIJNENBURG zijn gemonteerd, blijven haar eigendom tot op het moment van volledige betaling van al hetgeen de koper KONIJNENBURG, uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst verschuldigd is, met inbegrip van rente en kosten.

2. In geval van be- dan wel verwerking of vermenging van het geleverde door of bij de koper verkrijgt KONIJNENBURG het mede- eigendomsrecht in de nieuw ontstane goederen en/of met de geleverde samengestelde goederen, en wel voor de waarde van de geleverde, oorspronkelijke goederen.

3. De koper is verplicht om de geleverde goederen zolang deze niet worden gebruikt duidelijk kenbaar afgescheiden te houden van andere goederen zolang de eigendom niet is overgegaan.

4. KONIJNENBURG heeft te allen tijde het recht de plaatsen waar de onder eigendomsvoorbehoud verkerende goederen zijn opgeslagen te betreden.

15. Retentierecht

1. Op alle goederen welke zich van of namens de koper onder KONIJNENBURG bevinden, ongeacht de oorzaak, heeft KONIJNENBURG het recht van terughouding zolang de koper niet aan al zijn verplichtingen jegens KONIJNENBURG heeft voldaan.

2. KONIJNENBURG is gehouden deze goederen volgens goed koopmansgebruik te beheren zonder dat de koper enig recht op schadevergoeding kan doen gelden in geval van tenietgaan, gedeeltelijk verlies en/of schade buiten haar schuld. Het risico der goederen blijft aldus bij de klant.

16. Wanprestatie van de koper

In gevallen dat de koper:

a. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd;

b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;

c. enige uit kracht der wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt;

d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;

e. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf; heeft KONIJNENBURG door het enkel plaatsgrijpen van een der bovenvermelde omstandigheden het recht de overeenkomst te ontbinden zonder dat enige rechtelijke tussenkomst zal zijn vereist en enig bedrag verschuldigd door de koper op grond van door KONIJNENBURG verrichte werkzaamheden en/of leveringen terstond zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is, in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd de rechten op vergoeding van kosten, schade en interest.

2. Indien de koper op grond van de wet verplicht is om, nadat is gebleken dat hij niet tot betaling in staat is, daarvan onverwijld mededeling te doen aan overheidsorganen of bedrijfsverenigingen, zal de koper verplicht zijn deze mededeling eveneens en gelijktijdig per e-mail schriftelijk aan KONIJNENBURG te doen.

3. In geval van onder meer niet-betaling van een opvorderbaar bedrag, schorsing van betaling, aanvraag van surseance, faillissement, onder curatele stelling, overlijden, liquidatie van zaken van de klant, zal KONIJNENBURG het recht hebben om zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst het geleverde, doch niet of niet geheel betaalde als eigendom terug te vorderen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde, doch onverminderd alle rechten om vergoeding te verlangen voor eventueel verlies of schade.

4. De koper dient KONIJNENBURG te allen tijde in staat te stellen om nog niet betaalde respectievelijk gehuurde goederen onmiddellijk terug te nemen, waar deze zich ook bevinden.

5. De goederen kunnen door de koper in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet op enigerlei wijze worden bezwaard. In geval de nog niet betaalde goederen worden door-geleverd is de koper verplicht het eigendom voor te behouden en op haar eerste verlangen alle vorderingen tot het verschuldigde bedrag aan KONIJNENBURG in stil pand over te dragen.

17. Geschillen en toepasselijk recht

1. Al haar aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden beheerst door Nederlands recht, met uitsluiting van de wet van

15 december 1971 tot uitvoering van het op 1 juli 1964 te

’s- Gravenhage gesloten verdrag houdende een eenvormige wet inzake de internationale koop van roerende zaken, TRB 1964 nr.117 en 1968 nr.13 (Staatsblad 1971, S780 en S781) alsmede het Weens Koop- verdrag, d.d. 11 april 1980.

2. Alle geschillen waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering van zowel feitelijke als juridische aard zullen worden beslecht door de rechtbank in Amsterdam zulks voor zover de wet dit toelaat.

3. Bij een geschil zijn de in de administratie van KONIJNENBURG voorkomende gegevens beslissend, behoudens tegenbewijs.

18. Deponering

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissement-rechtbank te Amsterdam. d.d. 15-06-2012.

19. Inzage

Een exemplaar van de Engelstalige versie van de Algemene Verkoopvoorwaarden (General Sales Conditions of KONIJNENBURG BV) ligt ter inzage bij de griffie van het Kantongerecht te Amsterdam, Nederland. Deze Algemene Voorwaarden kunnen ook worden gedownload van de website van KONIJNENBURG (www.Konijnenburg.nl).

Versie 2023-01 d.d. 01032023